עזרה BlackBerry Classic

background image

BlackBerry Classic Smartphone

הסרג

:

10.3.2

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2015-05-27

SWD-20150527105117119

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

...................................................................................................................................

6

שדח

הרודהמב

וז

....................................................................................................................................

6

תורכיה

םע

ןופלטה

םכחה

BlackBerry

.....................................................................................................

8

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

.......................................................................................................................

8

תוחתפמ

BlackBerry Classic

...............................................................................................................

10

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

............................................................................................................

11

ילמס

הארתה

.......................................................................................................................................

12

םילמס

טירפתב

....................................................................................................................................

13

תרדגה

רישכמה

ךלש

............................................................................................................................

14

שומישה

תווחמב

..................................................................................................................................

18

תויצקארטניא

תומדקתמ

.......................................................................................................................

25

תזזה

ןמסה

תועצמאב

חטשמ

הביקעה

......................................................................................................

27

תריחב

טסקט

תועצמאב

חטשמ

הביקעה

..................................................................................................

27

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

...................................................................................................................

27

תפלחה

רישכמ

....................................................................................................................................

28

תודוא

BlackBerry ID

..........................................................................................................................

38

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

41

ןופלט

.................................................................................................................................................

41

תוארתה

םילוצלצו

................................................................................................................................

50

את

ילוק

..............................................................................................................................................

57

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

.....................................................................................................................

60

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..........................................................................................................

60

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

........................................................................................................

89

הידמ

.............................................................................................................................................................

92

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

.................................................................................................................

92

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.........................................................

92

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................

93

background image

המלצמ

...............................................................................................................................................

93

תונומת

.............................................................................................................................................

102

הקיסומ

............................................................................................................................................

110

םינוטרס

...........................................................................................................................................

114

BlackBerry Story Maker

..................................................................................................................

119

ףותיש

הידמ

......................................................................................................................................

122

וידר

FM

...........................................................................................................................................

123

תורדגה

.......................................................................................................................................................

126

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

.....................................................................................................

126

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

............................................................................................................

130

הללוס

חתמו

......................................................................................................................................

131

םירוביח

............................................................................................................................................

139

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

...............................................................................................................

165

הפש

................................................................................................................................................

173

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.......................................................................................................................

174

תגוצת

ךסמ

.......................................................................................................................................

186

תושיגנ

.............................................................................................................................................

187

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

..........................................................................................................................

204

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

.........................................................................................

209

םימושיי

תונוכתו

...........................................................................................................................................

219

ןוגרא

םימושיי

...................................................................................................................................

219

תודוא

BlackBerry Assistant

.............................................................................................................

222

חול

הנש

...........................................................................................................................................

226

ישנא

רשק

.........................................................................................................................................

236

ןועש

................................................................................................................................................

243

ימושיי

Android

.................................................................................................................................

248

תופמ

ו

-

GPS

......................................................................................................................................

250

ןפדפד

..............................................................................................................................................

257

תויגת

תומכח

....................................................................................................................................

265

להנמ

םיצבק

.....................................................................................................................................

269

ןובשחמ

............................................................................................................................................

272

background image

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

274

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..................................................................................

274

רוכז

.................................................................................................................................................

280

החטבא

יוביגו

...............................................................................................................................................

286

תואמסיס

הליענו

................................................................................................................................

286

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

.................................................................................................

292

BlackBerry Protect

.........................................................................................................................

293

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

.............................................................................

294

תורדגה

החטבא

.................................................................................................................................

295

רמוש

תואמסיס

.................................................................................................................................

297

העדוה

תיטפשמ

............................................................................................................................................

302

background image

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

שדח

הרודהמב

וז

תורכיה

םע

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.1

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

קינעמ

ךל

תונוכת

תושדח