BlackBerry Classic - עריכת סיפורים ב-BlackBerry Story Maker

background image

BlackBerry Story Maker

,

שקה

לע

רוצ

רופיס

שדח

.

2

.

שקה

לע

תונומתה

ינוטרסו

ואדיווה

ךנוצרבש

לולכל

רופיסב

ךלש

.

שקה

לע

אבה

.

3

.

רחב

תא

רישה

לוקספל

רופיסה

ךלש

.

שקה

לע

אבה

.

4

.

ןזה

תא

תורתוכה