วิธีใช้ BlackBerry Classic

background image

BlackBerry Classic Smartphone

เวอรชัน

: 10.3.2

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ

: 2015-05-27

SWD-20150527134112262

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

.................................................................................................................................. 7

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

........................................................................................................................................7

ขอมูลแนะนำเกี่ยวกับสมารทโฟน

BlackBerry

ของคุณ

............................................................................................ 10

ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ

.............................................................................................................10

BlackBerry Classic

ปุม

.................................................................................................................................. 12

ขอแตกตางเกี่ยวกับ

BlackBerry 10 OS

คืออะไร

? ................................................................................................. 13

ไอคอนการแจง

................................................................................................................................................15

ไอคอนเมนู

......................................................................................................................................................16

การตั้งคาอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................... 17

การใชวิธีการ

..................................................................................................................................................23

การใชงานขั้นสูง

.............................................................................................................................................. 30

การยายตัวชี้โดยใชแทร็คแพดของคุณ

...................................................................................................................32

การเลือกขอความโดยใชแทร็กแพด

....................................................................................................................... 32

การปรับแตงอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................32

สลับอุปกรณ

..................................................................................................................................................33

เกี่ยวกับ

BlackBerry ID .................................................................................................................................. 46

โทรศัพทและวอยซ

............................................................................................................................................ 50

โทรศัพท

........................................................................................................................................................ 50

การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา

.............................................................................................................................61

วอยซเมล

.......................................................................................................................................................69

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 73

background image

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 73

joyn

สำหรับอุปกรณ

BlackBerry 10 ..............................................................................................................109

มีเดีย

...........................................................................................................................................................112

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย

.................................................................................................................................... 112

นามสกุล

รูปแบบ

และ

ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน

........................................................................112

การแกไขปญหา

:

มีเดีย

.....................................................................................................................................114

กลอง

......................................................................................................................................................... 114

รูปภาพ

....................................................................................................................................................... 125

เพลง

.......................................................................................................................................................... 134

วิดีโอ

...........................................................................................................................................................139

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................145

การแบงปนมีเดีย

............................................................................................................................................ 149

วิทยุ

FM......................................................................................................................................................150

การตั้งคา

.....................................................................................................................................................153

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง

...............................................................................................................153

อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

................................................................................................................... 157

แบตเตอรี่และพลังงาน

..................................................................................................................................... 159

การเชื่อมตอ

.................................................................................................................................................169

แปนพิมพ

BlackBerry

และการพิมพ

..................................................................................................................203

ภาษา

...........................................................................................................................................................212

วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ

......................................................................................................................214

การแสดงผลบนหนาจอ

.................................................................................................................................. 227

ระบบชวยในการเขาถึง

.....................................................................................................................................228

มีเดียการดและที่เก็บขอมูล

................................................................................................................................ 250

background image

การใชอุปกรณของคุณดวย

BlackBerry Link .................................................................................................. 256

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

...............................................................................................................................268

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

..............................................................................................................................268

เกี่ยวกับ

BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 271

ปฏิทิน

......................................................................................................................................................... 276

ผูติดตอ

...................................................................................................................................................... 289

นาฬิกา

........................................................................................................................................................298

แอปพลิเคชัน

Android....................................................................................................................................304

แผนที่และ

GPS.............................................................................................................................................. 306

เบราวเซอร

...................................................................................................................................................315

สมารทแท็ก

..................................................................................................................................................325

ตัวจัดการไฟล

..............................................................................................................................................330

เครื่องคิดเลข

................................................................................................................................................ 334

ผลผลิตและการดำเนินงาน

............................................................................................................................... 336

เกี่ยวกับ

BlackBerry Balance

และพื้นที่งานของคุณ

.......................................................................................... 336

ขอควรจำ

.................................................................................................................................................... 343

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

..................................................................................................... 351

รหัสผานและการล็อก

......................................................................................................................................351

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

............................................................................... 359

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................360

การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ

...................................................................................... 362

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

....................................................................................................................363

ที่เก็บรหัสผาน

..............................................................................................................................................366

background image

คำประกาศทางกฎหมาย

...................................................................................................................................371

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณมีความปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

และชวยใหคุณสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ

คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ

ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด

เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม

คุณสามารถเลือกปฏิทิน

เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการ

ประชุม
เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม

คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ

ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวาง

ชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

คูมือผูใช