BlackBerry Classic - การพิมพ์ในภาษาอารบิคหรือฟาร์ซี

background image

การพิมพในภาษาอารบิคหรือฟารซี

โครงรางแปนพิมพภาษาอารบิคหรือฟารซีจะสนับสนุนคุณสมบัติดังตอไปนี้

:

ภาษาอารบิคจะมีจำนวนตัวอักษรมากกวาปุมที่แสดงบนแปนพิมพ

จึงทำใหมีการแสดงตัวอักษรมากกวาหนึ่งตัวบนแตละปุม

โดยอาจมีตัว

อักษรทดแทนซึ่งมีความสัมพันธกับตัวอักษรหลัก

หรือมีรูปแบบคลายคลึงกัน

คุณสามารถใชคูมือการจับคูแปนพิมพที่ปรากฏพรอมงาน

พิมพ

เพื่อระบุวิธีการกดตัวอักษรคางไว

หรือการกดหลายครั้งเพื่อเขาถึงตัวอักษรที่สองและสามในแตละปุม

ภาษาฟารซีมีตัวอักษรบางตัวที่แตกตางไปจากตัวอักษรอารบิคพื้นฐาน

จะมีการแสดงตัวอักษรเหลานี้ไวในคูมือการจับคูแปนพิมพ

การคาดเดาคำและการเลือกใชคำที่แนะนำเขาบนหนาจอ

(

หากคุณมีการเปดใชคุณสมบัตินี้

)

คุณสามารถพิมพตัวอักษรทดแทนไดสองวิธีดวยกัน

คุณสามารถกด

และกดตัวอักษร

วิธีที่สองคือ

กดตัวอักษรหลักคางไว

จากนั้น

เลือกตัวอักษรทดแทนจากตัวเลือก

เพื่อพิมพสัญลักษณ

ใหแตะที่

เพื่อดูสัญลักษณเพิ่มเติม

ใหแตะที่

อีกครั้ง