BlackBerry Classic - Đồng hồ thế giới

background image

hồ thế giới

Nếu

bạn thường xuyên đi du lịch hoặc nếu bạn có bạn bè và gia đình ở các nơi khác trên thế giới, bạn có thể thêm các

thành

phố vào màn hình đồng hồ thế giới để nhanh chóng xem giờ ở nhiều thành phố khắp thế giới.

Thêm

một thành phố vào màn hình đồng hồ thế giới

1.

Nhấn

>

.

2.

Nhấn

.

3.

Nhập

vị trí.

4.

Nhấn

vào một thành phố.

Mẹo:

Sau khi thêm một thành phố vào màn hình đồng hồ thế giới, hãy nhấn vào tên thành phố đó để xem thời tiết tại đó.

Hướng

dẫn sử dụng

Ứng

dụng và tính năng

261

background image

Xóa

một thành phố khỏi màn hình đồng hồ thế giới

1.

Nhấn

>

.

2.

Chạm

và giữ một thành phố.

3.

Nhấn

.

Bật