BlackBerry Classic - Bật hoặc tắt các dịch vụ xác định vị trí

background image

hoặc tắt các dịch vụ xác định vị trí

Một

số ứng dụng yêu cầu thông tin vị trí GPS để hoạt động như mong đợi.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Dịch vụ vị trí.

3.

Bật

hoặc tắt khóa chuyển Dịch vụ vị trí.

Thay