BlackBerry Classic - Biểu tượng chứng chỉ trang web

background image

tượng chứng chỉ trang web

Biểu

tượng

tả

Danh

tính của trang web đã được xác minh bởi chứng chỉ xác nhận mở rộng từ một nhà cung

cấp

chứng chỉ tin cậy.

Danh

tính của trang web đã được xác minh bởi chứng chỉ của miền được xác nhận từ một nhà

cung

cấp chứng chỉ tin cậy.

Một

số thành phần của trang web được bảo mật và một số thành phần khác của trang web lại

không

được bảo mật. Hãy cẩn thận nếu bạn nhập các thông tin nhạy cảm trên trang web.

Trang

web có thể không an toàn vì chứng chỉ không rõ. Khuyến cáo không nên nhập các thông

tin

nhạy cảm trên trang web.

Thay