BlackBerry Classic - Bật chế độ máy bay

background image

chế độ máy bay

một số nơi, như trên máy bay hoặc trong bệnh viện, bạn cần phải tắt tất cả các kết nối trên thiết bị BlackBerry của bạn.

Chế

độ máy bay cho phép bạn nhanh chóng tắt các kết nối và khi bạn hết sử dụng chế độ máy bay thì việc tắt chế độ máy

bay

sẽ khôi phục lại các kết nối đã được bật trước đây.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt.

3.

Tắt

khóa chuyển Chế độ máy bay.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

150

background image

Mạng

di động

Kết

nối mạng di động cho phép thiết bị BlackBerry của bạn thực hiện các cuộc gọi và sử dụng các dịch vụ dữ liệu như

duyệt

Internet nếu bạn có đăng ký gói dữ liệu. Tại một số địa điểm, chẳng hạn như trong bệnh viện hoặc trên máy bay, bạn

sẽ

cần phải tắt kết nối mạng điện thoại di động, tuy nhiên bạn vẫn có thể để kết nối mạng điện thoại di động bật bình

thường.
Trong

hầu hết các trường hợp, thiết bị của bạn sẽ tự động kết nối với mạng không dây thích hợp khi bạn đi ra ngoài vùng

phủ

sóng của nhà cung cấp dịch vụ không dây của mình. Nếu bạn không chắc chắn thiết bị của mình có được cài đặt

chuyển

vùng hay không, hoặc mức phí chuyển vùng nào sẽ áp dụng, tốt nhất là hãy kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ

không

dây của bạn trước khi lên đường.

Kết

nối với mạng di động

Để

bật kết nối mạng di động của bạn, bạn phải tắt chế độ máy bay.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn