BlackBerry Classic - Xóa một mạng Wi-Fi đã lưu

background image

một mạng Wi-Fi đã lưu

Thiết

bị BlackBerry của bạn có thể chứa được lên đến 64 mạng lưu sẵn. Nếu bạn có nhiều mạng đã lưu trên thiết bị của

mình

và bạn không sử dụng hết, bạn có thể xóa một số để sắp xếp gọn gàng màn hình Mạng đã lưu của bạn. Xóa các mạng

đã

lưu có sử dụng SSID ẩn cũng có thể giúp kéo dài thời lượng pin.

1.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

2.

Nhấn

Cài đặt > Mạng và Kết nối > Wi-Fi.

3.

Kiểm

tra xem khóa chuyển Wi-Fi đang bật chưa.

4.

Nhấn

.

5.

Nhấn

và giữ mạng mà bạn muốn xóa.

6.

Nhấn

.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

155

background image