BlackBerry Classic - Phát, tạm dừng, hoặc bỏ qua một bài hát

background image

tạm dừng, hoặc bỏ qua một bài hát

Bạn

có thể phát nhạc trên bất kỳ màn hình trong ứng dụng Nhạc trên thiết bị BlackBerry của mình. Nhạc hiện đang phát

sẽ

xuất hiện ở phía trên cùng màn hình và bạn có thể nhấn vào biểu ngữ để truy cập các nút điều khiển trình phát nhạc.

1.

Trong

ứng dụng Nhạc, hãy nhấn vào một bài hát, album hoặc danh sách phát để nghe.

2.

Để

xem các nút điều khiển trình phát nhạc, hãy nhấn vào bất cứ nơi nào trên màn hình.

• Để phát một bài hát, hãy nhấn

.

Hướng

dẫn sử dụng

Media

115

background image

• Để tạm dừng một bài hát, hãy nhấn

.

• Để bỏ qua đến bài hát trước đó, hãy nhấn

.

• Để bỏ qua đến bài hát kế tiếp, hãy nhấn

.

Thay