BlackBerry Classic - Tôi có thể sử dụng các ứng dụng cá nhân trên mạng công việc của mình?

background image

có thể sử dụng các ứng dụng cá nhân trên mạng

công

việc của mình?

Nếu

người quản trị bật công nghệ BlackBerry Balance, tùy thuộc vào các quy tắc do người quản trị cài, bạn hoặc người

quản

trị có thể cho phép các ứng dụng công việc truy cập vào mạng Wi-Fi hoặc VPN của tổ chức của bạn.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống. Nhấn

Cài đặt > BlackBerry Balance. Nếu khóa chuyển

Cho

phép các ứng dụng cá nhân sử dụng mạng cơ quan đang bật, bạn có thể dùng các ứng dụng cá nhân trên mạng của

công

ty.

Nếu

các ứng dụng cá nhân không được phép sử dụng mạng của tổ chức và nếu không có mạng cá nhân, các ứng dụng cá

nhân

cần truy cập Internet có thể không hoạt động.

Hình